Raportul Direcției Județene pentru Cultură Dolj

0

IMG-0307DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale care își desfasoară activitatea în conformitate cu prevederile HG 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale  Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București, precum și ale altor acte normative vizând protecția patrimoniului cultural național.

Direcția Județenă pentru Cultură  Dolj îndeplinește următoarele activități principale:

 1. a) atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
 2. b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 3. c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 4. d) solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Identității Naționale, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 5. e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
 6. f) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi identității naționale, potrivit legii.

Conform organigramei, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj este structurată în patru compartimente astfel:

– Patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial

– Monumente istorice şi arheologie

– Cultură, management, resurse umane

– Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice

 

Modul de rezolvare a sarcinilor specifice Direcției Județene pentru Cultură Dolj, în domeniul protejării monumentelor istorice în intervalul ianuarie – septembrie 2017:

 

 1. MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE:
 • Patrimoniu construit:

În conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, s-au urmărit cu prioritate următoarele obiective:

1.Avizare:

Au fost organizate 10 şedinţe lunare ale Comisiei zonale a monumentelor istorice; s-au întocmit 150 de documentaţii tehnice prezentate comisiei și s-au emis 105 avize pentru lucrări de intervenţii la edificii monumente istorice, pentru intervenţii la clădiri situate în zone protejate sau situate în zone de protecţie ale monumentelor istorice;

Dintre acestea, la propunerea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, 10 documentații au fost transferate pentru analiză și avizare Comisiei Naționale a Monumentelor  din cadrul Ministrului Culturii și Identității Naționale:

– Modernizare centrală termică la sediul Palatului Administrativ din Craiova;

– Centrul de Aplicare Simulată în Medicină, str. Petru Rareș, Craiova;

– Lucrări de restaurare suplimentare la Parcul Nicolae Romanescu, Craiova;

– Lucrări de desființare a unor construcții în incinta Mănăstirii Bucovățul Vechi;

– Lucrări de amplasare a unor construcții noi în incinta Mănăstirii Bucovățul Vechi;

– 3 lucrări de construire a unor locuințe în zona de protecție a Parcului Romanescu, Craiova;

– 1 lucrare de construire a unui spațiu comercial în zona de protecție a Parcului Romanescu;

– Lucrări de extindere a unei construcții în zona de protecție a unor monumente de grupă valorică A din Craiova.

 

 1. Întocmirea Obligațiilor privind folosința monumentului istoric

Obligația privind folosința monumentului istoric este un document obligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a unui monument istoric. Acest document face parte integrantă din cartea tehnică a construcției și însoțește actele de proprietate, concesiune sau închiriere, pe tot parcursul existenței imobilului în cauză.

Obligația privind folosința monumentului istoric se înscrie în cartea funciară de către proprietar, respectiv titularul dreptului de admininstrare , ca servitute în folosul imobilului.

În conformitate cu prevederile Ordinului 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric  și conținutul acesteia, precum și cu prevederile art. 16, alin. 1 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, s-au întocmit şi s-au comunicat la cererea proprietarilor de monumente istorice, 12 obligaţii privind folosinţa monumentului istoric.

De asemenea, în județul Dolj există   un număr de 89 de situri arheologice care sunt și monumente istorice. Deoarece marcarea prin plăcuțe indicatoare este dificilă, cele mai multe dintre acestea neavând construcții supraterane, protecția lor juridică fiind deficitară, s-a emis Ordinul  Prefectului nr. 13/2017 privind întocmirea obligațiilor de folosință a siturilor arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Astfel, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a întocmit și transmis primăriilor documentațiile conținând coordonatele stereo 70 pentru siturile arheologice a 39 de localități și au fost întocmite 87 de obligații de folosintă ale siturilor arheologie care sunt clasate în Registrul Arheologic Național (R.A.N.) ca și  monumente istorice .

 

3.Inspecţie şi control:

Pe baza prevederilor art. 24, alin. 1 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj şi-a exercitat atribuţiile de control la obiectivele monumente   istorice; s-au efectuat 15 inspecţii şi controale   la   lucrările de intervenţii efectuate asupra monumentelor istorice, în urma cărora s-au întocmit procese verbale în care s-a consemnat starea de conservare a clădirilor şi intervenţiile efectuate la obiectivele respective. Inspecţiile şi controalele au fost efectuate împreună  cu ofiţerul de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj; nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Dintre acestea, 13 au fost procese verbale de constatare și 2 – procese verbale privind stadiul lucrărilor la Complexul Minerva (restaurare a componentelor artstice interioare la parterul clădirii) și la imobilul din str. C.tin Brâncuși nr. 3A (renovare fațade, modificări nestructurale și compartimentări interioare).

În ceea ce privește monitorizarea activităţii de conservare, restaurare, consolidare, intervenţii la construcţii monument istoric la cele 4 edificii menționate în Planul de acțiuni pentru realizarea în județ a Programului de Guvernare  (Cula Geblescu din com. Brabova, Cula Cernătești din comuna Cernătești, sediul Agenției Dolj a Băncii Naționale a României și imobilul din strada Eugeniu Carada nr. 6 din Craiova) facem următoarele precizări:

– Lucrările de consolidare și restaurare la cele două cule menționate mai sus, deși programate să înceapă în decursul acestui an, până la data prezentului raport nu au fost demarate din cauza necorelărilor acordării fondurilor din cele două surse de finanțare;

– La sediul Agenției Dolj a Băncii Naționale a României lucrările sunt în curs de finalizare. Termenul de finalizare a fost 15 sept. a.c., însă a fost reperogramat datorită unor lucrări suplimentare apărute în cursul anului curent;

– La imobilul din Strada Eugeniu Carada nr. 6, din Craiova (investiție privată a unei societăți comerciale), lucrările au fost întrerupte datorită unor probleme financiare.

 

 1. Exprimare drept de preempţiune:
 • Analiza eficienţei activităţilor de control-verificare efectuate

– pe temeiul prevederilor art. 4 alin. 4-8 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a emis, la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat care deţin în proprietate clădiri monumente istorice, 10 documente prin care s-a exprimat dreptul de preempţiune al statului, în numele Ministrului Culturii și Identității Naționale, cu prilejul transferului de proprietate între persoane fizice sau juridice.

 1. Clasarea unor imobile din județul Dolj ca monumente istorice:

– Se are în vedere clasarea a 8 imobile din județul Dolj susceptibile de a fi clasate ca monument istoric.

 

 • Patrimoniu arheologic:

În temeiul:

– Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în intervalul ianuarie-septmbrie Direcâia Județeană pentru Cultură Dolj a emis 89 avize favorabile.

Emiterea acestor avize a presupus analiza pentru fiecare solicitare a documentațiilor depuse de către solicitanți și compararea datelor de identificare ale terenurilor în sistem stereografic 1970 cuprinse în aceste documentații cu datele din baza de date existență  la Direcția Județeană pentru Cultură Dolj. Referitor la această bază de date, facem precizarea că DJC Dolj intenționează contractarea unui serviciu specializate pentru cartarea unui număr de aproximativ 20 situri arheologice.

Au fost întocmite 12 răspunsuri la adrese de informare pentru 45 de numere cadastrale sau suprafețe de teren privind suprapunerea terenurilor peste situri arheologice, formulate de către persoane fizice sau juridice

În ceea ce privește Ordinul  Prefectului nr. 13/2017 privind întocmirea obligațiilor de folosință a siturilor arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, au fost întocmite și transmise primăriilor documentațiile conținând coordonatele stereo 70 pentru siturile arheologice la 39 de localități și au fost întocmite 87 de obligații de folosintă.

Au fost transmise tutror unităților administrativ teritoriale din județul Dolj 107 adrese privind exercitarea atribuțiilor Direcției Județene pentru Cultură Dolj, prevăzute de art.20 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și de OMCC nr.2237/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, publicate în Monitorul Oficial – Partea I, nr.220/2005.

 

 1. PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL:

– În perioada ianuarie-septembrie 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a efectuat 12 controale la cei doi agenți economici(consignații/galerii) autorizați de Ministerul Culturii și Identității Naționale să efectueze comerț cu bunuri culturale mobile: S. C. Panther SRL, str. Romain Rolland nr. 3 și S. C. Diamant SRL, str. Lipscani, nr. 2.  Cu ocazia controalelor a fost verificată respectarea regimului legal de circulație al  obiectelor de artă, a fost verificat Registrul galeriei, urmărindu-se respectarea de către agenții economici a prevederilor Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare,  ale Ordinului ministerului culturii nr. 2035/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare a bunurilor culturale mobile, ale OMC 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale, ș.a. Au fost întocmite 12 acte de control; nu au fost aplicate sancțiuni  contravenționale.

– Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a încheiat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj protocolul de colaborare, nr. 276/2009, în baza căruia se fac verificări complexe, care vizează acest tip de patrimoniu, atât la muzee, cât și la agenții economici. Totodată,  D.J.C. Dolj a colaborat cu I.P.J. Dolj pentru verificarea, expertizarea bunurilor culturale mobile care sunt legal confiscate: număr de acțiuni – 1

– Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a efectuat, periodic, controale  la cele cinci muzee din județ, finalizate prin 20 de procese verbale de constatare. S-a urmărit inventarierea obiectelor de patrimoniu mobil din fondul muzeelor. În paralel cu această acțiune, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj desfășoară și o activitatea de conștientizare și expertiză a altor instituții publice (altele decât cele muzeale) care dețin piese de patrimoniu, susceptibile de a fi clasate, pentru inventarierea și clasarea acestora, după caz. Acțiunile acestea s-au făcut respectând prevederile Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, a H.G.518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar, Legii 311/2011 a muzeelor si colecțiilor publice și a Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 20/2008 și Ordinului nr.2057/2007 pentru aprobarea criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și colecțiilor.

 

– În ceea ce privește activitatea de emitere a certificatelor de export temporar sau definitiv pentru bunurile culturale mobile: în perioada ianuarie-septembrie 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a emis 23 de certificate și avize de conformitate pentru artă contemporană.

 

III. CONSULTANȚĂ; ALTE ACTIVITĂȚI      

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a oferit consultanţă prin aparatul propriu, ori de câte ori a fost necesar şi s-a răspuns, în scris, solicitărilor persoanelor fizice, persoanelor juridice, organizațiilor de cult, asociațiilor fundaţiilor, instituţiilor care deţin în proprietate clădiri monument istoric;

Pe data de 19.09.2017 Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a organizat la Craiova, sala video a Instituției Prefectului – Județul Dolj, sesiunea de informare a Unității de Management a Proiectului (U.M.P.) din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, privind derularea Programului Europa Creativă, eveniment la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de spectacole și cultură din Județul Dolj , operatori culturali eligibili , asociații și organizații de profil.

În perioada 5-7 octombrie 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale, împreună cu Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, organizează în municipiul Craiova întâlnirea regională a Direcțiilor Județene de Cultură din țară, cu conducerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, întâlnire la care se dezbat cele mai importante probleme cu care se confruntă aceste instituții, obstacole în aplicarea cadrului legislativ, activitatea de protejare a monumentelor istorice și a patrimoniului cultural național.