Primăria Craiova organizează concurs pentru ocuparea unor posturi

0
1338

primariePrimăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

– referent (profesor înot), studii medii, treapta profesională II – un post.

-muncitor calificat (personal tehnic-instalator)- treapta profesională III – un post.

-inspector de specialitate IA- un post

Concursul se organizează în trei etape:

– prima etapă – în perioada 19.12.2017 – 08.01.2018 – selecţia dosarelor;

– a doua etapă – în data de 18.01.2018 – proba scrisă;

– a treia etapă – proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 şi alin. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, consolidată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform H.G. nr. 286/2011, consolidată, cu modificările şi completările ulterioare, poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele:

I. condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiţii specifice:

1. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, treapta profesională II:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– certificat de calificare profesor/ instructor înot;

– fişă de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii privind exercitarea funcţiei de profesor înot

-vechime in specialitatea studiilor- minimum 6 luni

-disponibilitate pentru program prelungit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.