Primăria Craiova: Începând 15 octombri se acordă banii pentru încălzirea locuinţei. Vezi dacă te numeri printre beneficiari

671

ajutor incalzirePrimăria Municipiului Craiova anunţă că începând cu data de 15.10.2015 va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016, potrivit O.G. nr. 27/2013 şi H.G.nr.778/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011.

Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:

 1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14;
 2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari;
 3. Pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.
 4. Pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14.

Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, începând cu data de 15.10.2015 şi până la 20.11.2015 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8,30 – 16,00 şi vineri între orele 8,30 – 13,00.

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

Noiembrie 2015 – Martie 2016 ( gaze naturale )
 

Până la 155 lei

 

262 lei

155,1 lei   210 lei  190 lei
210,1 lei 260 lei 150 lei
260,1 lei 310 lei 120 lei
310,1 lei 355 lei 90 lei
355,1 lei 425 lei  70 lei
425,1 lei 480 lei 45 lei
480,1 lei 540 lei 35 lei
540.1 lei 615 lei 20 lei
 

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică  pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2015 – Martie 2016 ( termoficare )  
 

Până la 155

 

100%

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001

 

                 
90%  

 

 

 

                 
155,1 lei 210 lei 80%                    
210,1 lei 260 lei 70%                    
260,1 lei 310 lei 60%                    
310,1 lei 355 lei 50%                    
355,1 lei 425 lei 40%                    
425,1 lei 480 lei 30%                    
480,1 lei 540 lei 20%                    
540.1 lei 615 lei 10%                                      
615,1 lei 786 lei 5%                                      

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 lei şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.           

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2015 – Martie 2016 (lemne, cărbuni,combustibili  petrolieri )
 

Până la 155 lei

 

54 lei

155,1 lei 210 lei 48 lei
210,1 lei 260 lei 44 lei
260,1 lei 310 lei 39 lei
310,1 lei 355 lei 34 lei
355,1 lei 425 lei 30 lei
425,1 lei 480 lei 26 lei
480,1 lei 540 lei 20 lei
540.1 lei 615 lei 16 lei
                                     

                       

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:

 

Noiembrie 2015 – Martie 2016 ( energie electrică )
 

Până la 155 lei

 

240 lei

155,1 lei 210 lei 216 lei
210,1 lei 260 lei 192 lei
260,1 lei 310 lei 168 lei
310,1 lei 355 lei 144 lei
355,1 lei 425 lei 120 lei
425,1 lei 480 lei   96 lei
480,1 lei 540 lei   72 lei
540.1 lei 615 lei   48 lei
                                     

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum  şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;

Bunuri mobile:

 • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;

Terenuri/animale şi/ sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

        – În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

          – Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

          – Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

 Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:

 • copie a B.I./C.I./C.P.,pentru membrii familiei care au vârsta de peste 14 ani sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 • copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz); În cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinţei dar deţine viză de reşedinţă la adresa respectivă este necesară împuternicire notarială din partea proprietarului locuinţei;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
 • certificat fiscal eliberat de către Direcţia Impozite şi Taxe pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale şi energie electrică; în situaţia solicitanţilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, datele privind bunurile mobile şi imobile ale acestora se vor identifica de către Direcţia Impozite şi Taxe la solicitarea Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială;
 • adeverinţă de venit eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru toţi membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică. Precizăm că aceste adeverinţe vor fi obţinute de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice prin Asociaţiile de Proprietari;
 • copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când e cazul;
 • adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”);
 • cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
 • extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii;
 • decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
 • adeverinţă privind veniturile realizate din dividente, părţi sociale;
 • adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 • adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
 • adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A.;
 • copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicletei, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri mobile;
 • extras de cont bancar la una din următoarele bănci: Transilvania, Cec Bank, B.R.D., B.C.R.,Raiffeisen, Banc Post ( pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri);
 • pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari;
 • în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din C.I./B.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie a certificatului de nomenclatură stradală.

         Atenţie! Valoarea alocaţiei de stat pentru copii luată în calculul veniturilor familiei este de 42 de lei (84 de lei pentru copilul cu dizabilităţi).

Obiligaţiile  beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 

 1. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
 2. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul autorităţii locale.

         Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.

Nedeclararea corectă a componenţei şi a veniturilor familiei,   precum şi omiterea declarării de bunuri deţinute aflate în lista Anexa nr.3  la Hotărârea Guvernului nr. 778/2013, reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor art.30 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013.

Relaţii suplimentare se obţin zilnic, de luni până joi, între orele 8,30 – 16,00 şi vineri între orele 8,30 – 13,00, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel 0251/510082 sau 0351/451680.

Biroul de presă