PRIMĂRIA CRAIOVA a prelungit termenul de distribuire a pachetelor cu alimente

487

alimente uePrimăria Municipiului Craiova anunţă că începând cu data de 02.02.2015,  se continuă activitatea de  distribuire a pachetelor cu alimente, conform H.G.nr.799/2014 privind implementarea Programului operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

Produsele vor fi distribuite către categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatarii finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, şi anume:

 familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
 şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
 persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii;
 persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

În cadrul programului operaţional ˝Ajutorarea persoanelor defavorizate – 2014˝, conform cadrului legal în vigoare vor fi distribuite  8 produse alimentare, fiecare persoană urmând a beneficia de: făină – 6 kg , mălai – 6 kg, paste făinoase(400g) – 2 pungi, ulei – 4 litri, zahăr – 4 kg, conserve din carne de porc(300g) – 8 cutii, conserve din carne de vită în suc propriu (300g) – 6 cutii, conserve de pate de ficat(200g) – 10 cutii.  Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conţinut  identic iar fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea  alocată pentru o persoană.

Distribuirea  produselor alimentare se face  în spaţiul care aparţine Şcolii Gimnaziale „Alexandru Macedonski”, nr.32 –Sala de Sport , situat în Aleea I Castanilor , nr.4, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

  1. La ridicare, titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare care a intrat în posesia cuponului individual,  trebuie să se prezinte cu BI/CI/CIP în original şi cu  cuponul individual;

    În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:

 -declaraţie – formular tipizat ce va fi asigurat de către instituţie, BI/CI/CIP/CN titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii şi cuponul individual al titularului.

  1. Persoanele care nu au intrat în posesia cupoanelor individuale şi figurează pe listele transmise de către Ministerul Fondurilor Europene, trebuie să prezinte la ridicarea  alimentelor   cu BI/CI/CIP în original şi copie.

  În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:

 -declaraţie – formular tipizat ce va fi asigurat de către instituţie , BI/CI/CIP/CN titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii.

Persoanele care intră în categoriile beneficiare de ajutoare alimentare între data constituirii bazei de date respectiv luna iulie 2014 şi data distribuirii sau care din eroare nu au fost cuprinse în baza de date furnizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sunt  trecute în listele suplimentare. Pentru a beneficia de produsele alimentare POAD 2014, acestea trebuie să  prezinte,  în funcţie de categoria de beneficiari unde se încadrează, actele care să  ateste această categorie, respectiv: cupon de alocaţie pentru susţinerea familiei, carnet de şomaj vizat cu luna în curs, adeverinţă eliberată de către AJOFM DOLJ, din care să rezulte că se află în evidenţe ca şomeri neindemnizaţi, cupon de pensie,  certificat de încadrare în grad de handicap,  mandat poştal sau Dispoziţia scrisă a Primarului privind dreptul la ajutorul social, precum şi BI/CI/CN/CIP. Actele menţionate mai sus se prezintă în original şi copii.

Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter sau la depozitul de distribuire.

Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon: 0251/587220, respectiv 0351/451686.

Biroul de presă

Primăria Municipiului Craiova