Primaria Corabia: Continuăm investițiile în infrastructura școlară pentru creșterea calității actului educațional

77
Consiliul Local Corabia întrunit în Ședință Extraordinară a aprobat cu unanimitate de voturi depunerea proiectului propus de primarul orașului, ing. Iulică Oane – „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEULUI TEHNOLOGIC DANUBIUS DIN ORAȘUL CORABIA ”
Valoarea proiectului este de 3.822.637,00 lei,din care :
– Valoare eligibilă fără TVA: 3.212.300,00 lei ;
– Valoare eligibilă TVA: 610.337,00 lei;
– Valoare totală solicitată pentru finanțare nerambursabilă: 3.822.637,00 lei;
– Valoare neeligibilă fără TVA: 0 lei;
– Valoare neeligibilă cu TVA: 0 lei.
Proiectul se depune în cadrul apelului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL AGRICOL” din cadrul PNRR, Pilonul VI, Componenta 15.
Programul are ca obiectiv dezvoltarea unei educații duale centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar.
Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional cu profil agricol din orașul Corabia, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice Liceului Tehnologic Danubius, pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteia. Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, respectiv, infrastructura educațională, constituie elemente vitale ale mediilor de învățare din școli, deoarece au efecte asupra îmbunătățirii predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și asupra reducerii abandonului școlar.
Investițiile propuse a fi realizate cu sprijinul financiar ce va fi obținut prin prezentul proiect vizează:
– Dotarea cu mobilier și echipamente digitale (pentru sala de lectură) a internatului pentru elevi.
– Dotarea cu mobilier și echipamente specifice a cantinei liceului.
– Dotarea cu mobilier a vestiarului sălii de sport.
– Dotări pentru amenajarea spațiilor exterioare din incinta liceului (bănci, coșuri de gunoi, pergole, dotări pentru petrecerea timpului liber) .
– Înființarea unui Laborator Agrotehnică și dotarea acestuia.
– Înființarea unui atelier agroturism și dotarea acestuia.
– Înființarea unei sere și dotarea acesteia (inclusiv sisteme automatizate de ventilație, deschidere, irigare, mese cultură, etc).
– Înființarea unui spațiu pentru depozitare alimente care va deservi cantina liceului.
Laboratorul de Agrotehnică va fi înființat intr-o sală de clasă din corp C4 a liceului. Va fi un spațiu dotat conform standardelor actuale cu privire la materiale didactice și echipamente necesare procesului educațional specific profilului agricol.
Atelierul de agroturism va fi o construcție nouă care va reprezenta o machetă de pensiune, destinată activităților practice pe care le vor desfășura elevii liceului de la profil agricol conform curiculei școlare. Pregătirea practică va veni în întâmpinarea cererii agenților economici locali din sectorul turistic care vor beneficia de forță de muncă pregătită atât teoretic cat și practic. Spațiul va cuprinde o zonă de recepție, o zonă de bucătărie, o zonă de restaurant. Toate aceste spații vor fi dotate cu echipamente, mobilier, accesorii specifice HoReCa. Clădirea va fi prevăzută cu un grup sanitar și zona de vestiar.
Spațiul pentru depozitare a alimentelor care sunt folosite de către cantina liceului va fi de asemenea o construcție nouă cu performanțe energetice ridicate situată în proximitatea cantinei pentru a asigura o depozitare corespunzătoare.
Sera va fi înființată și dotată cu scopul de a asigura elevilor un cadru modern și aliniat la tehnologiile actuale prin adoptarea noilor tehnologii necesare pentru creșterea durabilă a agriculturii. Astfel elevii vor dobândi cunoștiințe practice care le vor permite să-și proiecteze un viitor în agricultură. Sera va avea dotări digitale, inclusiv sisteme automatizate de ventilație, deschidere, irigare, monitorizare parametri de mediu, etc.
Clădirile nou-construite pentru atelierul de agroturism și pentru depozitarea de alimente vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.