Lucian Dindirică și-a dat demisia din Consiliul Local Craiova

493

dindirica.jpgPe site-ul Primăriei Craiova a fost postată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local care va avea loc pe data de 27 august 2015.

Primul punct pe ordinea de zi este încetarea mandatului de consilier local a pesedistului Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Județene. Conform proiectului de hotărâre, Lucian Dindirică și-a depus demisia din această calitate.

”Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2015; Având în vedere referatul constatator nr.254/2015 al Secretarului Municipiului Craiova prin care se propune încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Municipal Craiova, al dlui. Dindirică Lucian Costin; În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a şi alin.3, coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; În temeiul art.31 alin.5, art.32 alin.1, art.39 alin.1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art. art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui. Dindirică Lucian Costin din calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, pe cale de consecinţă, se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.;” se arată în proiectul de hotărâre.