Informare cu privire la activitatea desfăşurată de Direcţia Silvică Dolj în anul 2017 și primul trimestru al anului 2018

0
308

Direcţia Silvică Dolj este o unitate fară personalitate juridică din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, are sediul în municipiul Craiova, strada Iancu Jianu, nr. 19, este organizată și funcționează în conformitate cu Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic şi H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată și completată prin H.G. 301/2015.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Scopul principal al regiei este gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează sau prestează servicii silvice şi pentru fondul forestier sau vegetaţia din afara fondului forestier aflate în proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, pe bază de contract.

Conform regulamentului, activitatea principală desfăşurată de regie este „silvicultură şi alte activităţi forestiere „. Alte activităţi pe care le poate desfăşura regia şi care se regăsesc în cadrul direcţiei sunt: vânătoarea, prelucrarea şi conservarea fructelor, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, transporturi rutiere de mărfuri, depozitări, etc.

Prin regulament sunt stipulate şi principalele atribuţii şi competenţe ale regiei. Dintre acestea, pentru direcţia silvică prezintă importanţă deosebită atributele şi competenţele din domeniul silviculturii si exploatării padurilor.

Direcţia Silvică Dolj are ca scop gestionarea durabilă și unitară, pe principii ecologice, pe baza amenajamentelor silvice, a întregului fond forestier proprietate publică a statului din județul Dolj și o mică parte din județele limitrofe ( Olt, Gorj, Mehedinți și Vîlcea), în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu, precum și la satisfacerea unor cerințe ale economiei naționale cu lemn, alte produse și servicii.

Abordarea priorităților în managementul Direcției Silvice Dolj are în vedere prevederile din regulamentul privind atribuţiile şi limitele de competenţă ale organelor de conducere de la nivelul unităţilor teritoriale ale regiei, fară personalitate juridică, precum și elaborarea acţiunilor şi măsurilor ce contribuie efectiv şi eficient la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare şi Management pentru perioada august 2016 – iulie 2020 al conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Administrarea pădurilor proprietate publică a statului aflate pe teritoriul judeţului Dolj se asigură prin 9 ocoale silvice: Amaradia, Calafat, Craiova, Dăbuleni, Filiaşi, Perişor, Poiana Mare, Sadova şi Segarcea, aflate în subordinea Direcţiei Silvice Dolj, cu respectarea distribuţiei teritoriale a suprafeţelor de fond forestier.

Suprafaţa fondului forestier este de 59838 hectare proprietate a statului, iar serviciile silvice sunt asigurate pentru 8766 hectare proprietate particulară.

Fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcţia Silvică Dolj este gospodărit pe baze ştiinţifice şi tehnice prin proiectarea pe o perioadă de 10 ani a lucrărilor cuprinse în amenajamentele silvice. Continuitatea lucrărilor, de-a lungul existenţei fiecărui arboret, este asigurată prin reproiectarea lucrărilor (reamenajare) după fiecare expirare a amenajamentului. Amenajamentele silvice cuprind toate datele despre fiecare arboret fiind întocmite pe Unităţi de Producţie unde se centralizează fondul de producţie de masă lemnoasă şi alte produse ale pădurilor. Tot prin amenajament sunt stabilite cotele de recoltă a masei lemnoase (posibilitatea) care reprezintă de fapt creşterea anuală a pădurilor. La nivelul anului 2017 cota de recoltă a fost de                           164000 m3.

Organigrama este bine structurată şi eficientizată prin repartizarea echilibrată a sarcinilor pe compartimente care transmit, îndrumă, controlează şi urmăresc realizarea indicatorilor fizici şi sintetici la nivelul ocoalelor silvice. În anul 2017, Direcţia Silvică Dolj şi ocoalele silvice din subordine a avut un număr de 387 salariaţi.

Activitatea de împăduriri şi lucrările de întreţinere în plantaţii şi de ajutorare a regenerării naturale, precum şi lucrările de pregătirea terenului în vederea împăduririi se fac de către societăţi prestatoare de servicii, direcţia silvică contribuind astfel la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul judeţului. Unele activităţi cu volum mai mic de muncă se fac cu muncitori zilieri, asigurând un venit pentru o parte din populaţia satelor din judeţul nostru.

Volumul cel mai mare de masă  lemnoasă ce se poate exploata anual se vinde prin licitaţie agenţilor economici, contribuind la dezvoltarea economică a judeţului şi asigurarea locurilor de muncă în exploatările forestiere şi industria lemnului. În anul 2017 a fost vândut prin licitaţie şi recoltat un volum de 147000 m3  din care în regie proprie 27300 m3.

Realizări foarte importante s-au înregistrat la activitatea de investiţii in suma totală de 1861.15 mii lei , din care:

– fonduri proprii – 588.55 mii lei, prin achiziţionarea de utilaje necesare desfăşurării activităţilor de împădurire, exploatări forestiere, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru salariaţi prin modernizarea sediilor de ocol;

– fondul de ameliorare a fondului funciar – reconstrucţia ecologică prin împădurirea unor terenuri degradate preluate în fondul forestier naţional – 16.372 mii lei

– fondul de accesibilizare a pădurilor –  reabilitarea unor drumuri forestiere, cu valoarea totală de 1278.93 mii lei.

Activitatea Direcţiei Silvice Dolj s-a desfăşurat în anul 2017, pe baza unui program anual bine fundamentat care ulterior a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva.

Indicatorii de performanţă pentru conducerea direcţiei silvice sunt aprobati anual de catre Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor. Astfel, în anul 2017 Direcţia silvică Dolj a realizat un profit de 817.43 mii lei (programat  -1000 mii lei) și o cifra de afaceri de 26356.08 mii lei (programat  20214 mii lei), respectiv 130%.

La regenerarea pădurilor s-au realizat 352 ha, dintre care împăduriri efective 207 ha (104% fata de program), diferența de 145 ha fiind regenerări naturale. Lucrările în arboretele tinere au fost realizate în proporţie de 107 %, respectiv 2484 ha fata de un program de 2331 ha cu depăşiri notabile la curăţiri, rărituri şi elagaj artificial.

Au fost realizaţi indicatorii privind plata drepturilor de personal, obligaţiile către bugetele publice şi obligaţiile privind resursa centralizată pentru amenajarea pădurilor şi cota RNP-Romsilva. La câştigul mediu salarial s-a înregistrat o creştere de cca 25% faţă de anul 2016.

Realizările sunt foarte bune în condiţiile recoltării unui volum de masă lemnoasă mult mai mic comparativ cu posibilitatea anuală de recoltat. S-a recoltat un volum de 147000 m3 faţă de 277945 m3 cât reprezintă posibilitatea  anuală a padurilor. Volumul nerecoltat 130945 m3 se conservă pe picior şi reprezintă un garant pentru conservarea pădurilor şi menţinerea unui echilibru ecologic la nivelul biocenozelor forestiere.

Pe lângă activitatea de gospodărire durabilă şi dirijarea pădurilor pentru a obţine un volum cât mai mare de masă lemnoasă şi asigurarea funcţiilor de protecţie, asigurăm totodată paza pădurilor şi a terenurilor forestiere proprietate privată, precum şi combaterea dăunătorilor biotici şi abiotici. În activitatea de paza pădurilor am avut uneori probleme deosebite în combaterea furturilor de lemn prin tăierea în delict a arborilor. Judeţul nostru este deficitar în păduri, suprafaţa pădurilor a scăzut prin defrişarea şi degradarea unei părţi bune din fondul forestier retrocedat foştilor proprietari îndreptăţiţi. În zona de câmpie sunt localităţi din judeţul nostru care nu deţin măcar un hectar de pădure. Sunt numeroase localităţi cu număr mare de locuitori unde încălzirea pe timp de iarnă se face folosind lemnul drept combustibil. În aceste condiţii se exercită o presiune foarte mare asupra fondului forestier, mai ales în zonele locuite de rromi. Astfel  în anul 2017 s-a înregistrat un volum tăiat în delict de 1786 m3  cu valoarea de 476.6 mii lei. Au fost întocmite 281 contravenţii silvice. Activitatea de prevenire a tăierilor ilegale de arbori s-a făcut prin 2331 acţiuni de control al circulaţiei masei lemnoase din care 916 acţiuni comune cu salariaţii Inspectoratului Poliţiei Judeţene Dolj şi Jandarmeriei conform protocolului încheiat de RNP-Romsilva, Inspectoratul General de Poliţie şi Jandarmeria Română. Sprijin nemijlocit şi eficient am primit din partea Jandarmeriei şi IPJ Dolj prin acţiuni comune cu personalul silvic în special în zonele vulnerabile din localităţile Ocolna, Ghidici, Sadova, Ţânţăreni (Gorj) şi în alte zone după caz.

 

Direcţia Silvică Dolj are majoritatea pădurilor cuprinse în arii naturale protejate. Pădurile din Lunca Dunării, Lunca Jiului, Desnăţuiului, zona de Silvostepă şi Câmpie Forestieră sunt cuprinse în ariile protejate şi fac parte din situl ,,Natura 2000″ reglementat prin directive ale Comisiei Europene. Toate activităţile din aceste păduri sunt supuse şi prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului care desfăşoară acţiuni de reglementare şi control. Zona fitoclimatică în care se găseşte judeţul nostru implică promovarea unei silviculturi ecologice iar pădurile constituie factorul decisiv în asigurarea unui mediu favorabil în condiţiile schimbărilor climatice actuale. Pe lângă respectarea legislaţiei de mediu şi gospodărirea durabilă a pădurilor avem obligaţia de a conserva şi proteja habitatele şi speciile de arbori, plante, animale, păsări ce se găsec cu precădere în fondul forestier şi sunt cuprinse în ariile naturale protejate.

Direcţia Silvică Dolj asigura custodia ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre ce cuprind o suprafaţă de peste 48000 hectare amplasată în zona localităţilor Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare, Piscu-Vechi, Ghidici, Rast, unde foloseşte personalul tehnic şi de teren pentru aplicarea reglementărilor din domeniul protecţiei mediului.

Prin activitatea noastră specifică am asigurat îndrumare tehnică pentru cetăţenii care au împădurit suprafeţe pe care le deţin în proprietate.

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, prin DS Dolj, a sponsorizat împădurirea unor terenuri în suprafaţă de 3 hectare aflate în proprieatea comunei Greceşti. Noi am asigurat la şantiere 15 mii puieţi cu valoarea de 3870 lei şi asistenţa tehnică cu personalul silvic. Forţa de muncă a fost asigurată prin acţiuni de voluntariat pe baza unui protocol cu Asociaţia Creştini din Craiova. Au participat 417 voluntari din instituţii din Craiova: ISU Dolj, Jandarmeria, Spitalul Judeţean, Universitatea din Craiova care a asigurat şi asistenţa tehnică prin profesori şi studenţi de la Silvicultură.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.