CRAIOVA: Proprietarii de terenuri agricole şi deţinătorii de animale chemați pentru declaraţia în Registrul Agricol

367
foto: radiocraiova.ro
foto: radiocraiova.ro
foto: radiocraiova.ro

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.28/2008, coroborate cu prevederile H.G. nr. 218/2015 şi a Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, vă aducem la cunoştinţă că toţi proprietarii sau utilizatorii de terenuri agricole aflate pe raza Municipiului Craiova, cât şi deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Craiova, sediul din Str. A. I. Cuza, nr. 1, fostul „Palace”, parter, Serviciul Registrul Agricol, în zilele de luni sau joi, între orele 09.00 – 11.00, pentru a face declaraţia în Registrul Agricol pe anul în curs.

Înscrierea datelor în Registrul Agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispunde de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt urmatoarele:

  1. a) 05 ianuarie – 01 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obtinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrari-iesiri;
  2. b) 01-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

Deţinătorii de terenuri trebuie să prezinte actul de identitate, toate actele de proprietate (Titlul de Proprietate, Contracte de Vânzare-Cumpărare, Contracte de Donaţie, etc.), sau de folosinţă (Contracte de Arendă, Contracte de Comodat, etc), precum şi documentaţiile cadastrale (acolo unde acestea există).

Deţinătorii de animale trebuie să prezinte, pe lângă actul de identitate, actele ce le deţin referitoare la numărul de animale şi starea de sănătate a acestora. (Paşapoarte, Carnete de Sănătate, Carnete de membru vizate de o asociaţie agricolă).

În confomitate cu prevedrile art. 20 alin  (1)  din Ordonanţa  Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol,  declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau parţială a datelor din Registrul Agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidentele necesare in vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul Registrului Agricol, precum şi neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţăa constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1500 lei.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la declararea datelor în Registrul Agricol puteţi contacta Serviciul Registrul Agricol la numărul de telefon 0251/416235 int. 326.

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere!

Biroul de presă