Anunț concurs post vacant

0
241

Denumirea postului pentru care se organizează concursul: BUCĂTAR

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
 • cazier judiciar
 • curriculum vitae
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie sau medicul de medicina muncii

Locul de depunere a dosarului de concurs şi persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs

Dosarele de inscriere se depun la sediul unității.

Persoana de contact: BURTEA CERASELA

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post

 1. CONDIȚIILE GENERALE de participare sunt cele prevăzute la art.3 al HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare:
 2. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.casuta cu povesti
 1. CONDIȚII SPECIFICE
  • Studii medii
  • Studii/Cursuri care sa ateste calificarea de BUCĂTAR
  • Cunoștințe de igienă școlară rezultate din documentele atașate

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora

 • Selecție dosare – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova, 01.08.2017,ora 10.00
 • Examen scris – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova 04.08.2017,ora 10.00,
 • Proba practică – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova, 08.08.2017,ora 10.00
  • La proba practică participă doar cine a promovat proba scrisă cu minim nota 7.
 • Interviu – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova, 10.08.2017,ora 10.00
  • La interviu participă doar cine a promovat proba practică cu minim nota 7.

Bibliografia şi tematica

 • Legea 123/2008
 • Ordinul 1563/2008
 • OMS 976/1998
 • OMS 1955/1995
 • LEGEA 319/2006
 • LEGEA 307/2006
 • HG 924/2005
 • HG 1198/2002

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • Depunere dosare inscriere: 14 – 28 iulie 2017, luni – vineri, între orele 1000 -1300
 • Selecție dosare: 01.08.2017, 0ra 1000
 • Afisare rezultate selecție dosare : 01.08.2017, 0ra 1600
 • Depunere contestații: 02.08.2017 în intervalul orar 1000 -1600
 • Afisare rezultate în urma contestațiilor depuse la selcția dosarelor: 03.08.2017, 0ra 1400
 • Proba scrisă :04.08.2017, 0ra 1000
 • Afisare rezultate proba scrisă : 04.08.2017, 0ra 1600
 • Depunere contestații: 07.08.2017 în intervalul orar 1000 -1400
 • Afisare rezultate în urma contestațiilor depuse la proba scrisă: 07.08.2017, 0ra 1700
 • Susținerea probei practice : 08.2017, 0ra 1000
 • Afișare rezultate: 08.08.2017, 0ra 1600
 • Depunere contestații: 09.08.2017 în intervalul orar 1000 -1200
 • Afișare rezultate în urma contestațiilor depuse la proba practică: 09.08.2017, ora 17.00
 • Susținerea probei de interviu: 10.08.2017, 0ra 1000
 • Afișare rezultate: 10.08.2017, 0ra 1600
 • Depunere contestații: 11.08.2017 în intervalul orar 1000 -1200
 • Afișare rezultate în urma contestațiilor depuse la proba de interviu: 11.08.2017, ora 17.00
 • Afișare rezultate finale: 11.08.2017, ora 17.30

Descrierea postului

Sarcini generale:

 • Pregatirea profesionala impusa incadrarii pe post;
 • Respectarea programului zilnic de lucru ;
 • Comportament adecvat institutiei de invatamat ;
 • Dragoste, atasament, grija si respect pentru copii;

Obiectivele operationale ale postului :

 • Sa respecte programul zilnic de lucru: 06.00- 14,00 ;
 • Sa pregateasca la timp si in bune conditii hrana copiilor ;
 • Sa serveasca masa copiilor ;
 • Sa supravegheeze copiii în lipsa educatoarei şi sa răspunda de securitatea acestora in timpul mesei
 • Sa primeasca alimentele de la administrator dupa ce a participat la cantarirea acestora si sa semneze foaia de alimente ;
 • Sa raspunda de calitatea, cantitatea hranei copiilor, potrivit ratiei alimentare stabilite ;
 • Sa cunoasca regulile ce trebuie respectate in timpul pregatirii hranei ;
 • Sa nu pastreze alimente in bucatarie, cele primite fiind obligatoriu folosite in ziua respectiva ;
 • Sa se ingrijeasca ca hrana sa fie pregatita la timp, respectiv :
 • 08,00- micul dejun ;
 • 12,00- pranz ;
 • 16,00- gustarea ;
 • Sa pastreze curatenia in bucatarie ;
 • Sa verifice periodic inventarul pe care il are in primire ;
 • Sa nu permita intrarea in bucatarie decat a urmatoarelor persoane : director, administrator de patrimoniu, asistenta medicala ;
 • Sa nu retina mancare din ratia copiilor;
 • Sa respecte regulile de igiena in timpul cat serveste masa ;
 • Sa poarte halat si boneta alba in perfecta stare de curatenie ;
 • Sa mentina relatii de colaborare cu intreg personalul unitatii ;
 • Sa respecte normele tehnice de utilizare a dezinfectantelor chimice pentru vesela copiilor.
 • Sa respecte normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă;
 • Sa execute orice alte sarcini primite de la şeful direct sau de la conducerea şcolii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.